Tıbbi Cihaz, Tıbbi Hizmet ve Tıbbi Cihaz Hizmet Alımları İşlemleri Hakkında Duyuru

Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğüne bağlı sağlık kuruluşlarının tıbbi cihaz, mal ve hizmet alımı, kit veya sarf karşılığı cihaz kullanma uygulaması ile kamu sağlık tesislerinin tıbbi cihaz tahsisine ilişkin karşılaşılan sorunların giderilmesi ve uygulama birliğinin sağlanması amacıyla tıbbi cihazlarla ilgili mal ve hizmet alımı işlemlerine ilişkin genel esaslar ilgi (b) ve (c) sayılı yazılar ile düzenlenmiş ve ilgililere bildirilmiştir.

İlgi sayılı yazının tebliği sonrasında, İl Sağlık Müdürlüğü/Sağlık Tesisleri nezdinde tıbbi cihaz hizmet alımı taleplerinin değerlendirilmesi ve uygulanması esnasında yanlış anlamaların ve izin almadan hizmet alım ihalesi yapılması gibi uygulamaların olduğunun tespit edilmesi üzerine uygulama birliğinin sağlanması adına açıklama yapılması ihtiyacı oluşmuştur.

Bu kapsamda; ilgi (b) sayılı yazının Tıbbi Hizmet Alımları Planlama başlığı altında yapılan açıklamalarda da ayrıntılı olarak yer verildiği üzere;

  1. EK-3 listesi dâhilindeki tüm tıbbi cihaz, tıbbi cihaz hizmet ve tıbbi hizmet alımları için süre şartı aranmaksızın Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğünden izin alınacaktır. (Hizmet alımının ilk defa yapılıyor olması veya mevcut devam eden hizmet alımının yenilenmesi olduğuna bakılmaksızın izin alınması gerekmektedir.)
  2. EK-3 listesi dışında kalan ancak maliyet açısından yüksek ve ileri teknoloji ürünü olarak kabul edilen hizmetlere ilişkin 3 yıl veya altındaki hizmet alımlarına İl Sağlık Müdürlüğünce karar verilecektir. 3 yılın üstünde hizmet alımı gerçekleştirilecek ise Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğünden izin alınması gerekmektedir.
  3. Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünce planlama kapsamına alınan tıbbi cihaz, tıbbi cihaz hizmet ve tıbbi hizmet alımları için gerekli olan Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü izni Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğü aracılığı ile alınacaktır.
  4. Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğünden alınan izin/onaylar; izin verilen tarihteki mali yıl için geçerlidir.
  5. Sağlık hizmetlerinin yürütülmesinde aksaklıklara sebebiyet verilmemesi ve ihale süreçlerinin sağlıklı yürütülebilmesi amacıyla devam eden tıbbi hizmet alımlarında hizmet alım süresinin tamamlanması akabinde, hizmet alımına devam edilmesi düşünülüyorsa hizmet alımının sonlanmasına 6 (altı) ay kala izin için gerekli bilgi ve belgelerin Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğüne sunulması gerekmektedir.
  6. Hizmet alımının süresi içerisinde veya bitiminde sonlandırılması halinde sonlandırma gerekçeleriyle birlikte Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğüne bildirilmesi gerekmektedir.

Gereksiz yazışmaların engellenmesi, zaman kaybının önlenmesi, gelen taleplerin hakkaniyetli ve doğru bir şekilde değerlendirilmesi, sağlık hizmet sunumunda aksaklıklara mahal verilmemesi, hasta mağduriyetinin önüne geçilmesi, sağlığa ayrılan kaynakların etkin ve verimli kullanılması amacıyla, ilgi (c) sayılı yazımızda belirtilen tüm hususlar halen geçerliliğini korumaktadır.Söz konusu yazı ve eki formların excel formatına Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğü www.khgm.gov.tr web sayfası üzerinden ulaşılabilir.

Bu minvalde, yukarıda yapılan açıklamalar doğrultusunda iş ve işlemler tesis edilirken gerekli hassasiyetin gösterilmesi ve bağlı sağlık tesislerinin konu hakkında bilgilendirilmesi gerekmektedir.

İlgili yazılar:

a) Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün 11.01.2017 tarih ve 2017/1 Sayılı Genelgesi,
b) 21.04.2017 tarih ve 68524253-010.07.02-E.02-1658 sayılı yazı,
c) 19.01.2018 tarih ve 68524253-010.07.02-E.02.73 sayılı yazı.

Duyuru ekini indirmek için tıklayınız.