SUT Değişikliği Talepleri Hakkında Duyuru

Bilindiği üzere satın alım fiyatı Sağlık Uygulama Tebliği (SUT) fiyatının üzerinde olan veya SUT eki listelerde bulunmayan tıbbi malzemeler ile SUT eki listelerde bulunmayan işlemler veya sağlık hizmet sunumunu etkileyebilecek SUT’ta bulunan hükümler ve kısıtlamalar hakkında Daire Başkanlığımızın web sayfasında yayımlanan formlar üzerinden Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğüne yapılan bildirimlere yönelik Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) nezdinde gerekli girişimlerde bulunulacağına dair sağlık tesislerimiz bilgilendirilmiş idi.

Bu defa Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün ilgi yazısında SUT eki listelerde bulunmayan işlemler veya SUT’ta bulunan hükümler/kısıtlamalar nedeniyle tek bir hekimce ya da sağlık hizmet sunucusunca yapılan SUT değişikliği taleplerinde diğer hekimlerin/sağlık hizmet sunucularının görüşlerinin alınması ve Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğü tarafından değerlendirilmesini müteakip taraflarına iletilmesinin uygun olacağı, ayrıca mükerrer yazışmalar ile zaman kaybına neden olmamak, gereksiz iş yükünü önlemek ve yeknesaklığı sağlamak amacı ile SUT’a ve geri ödemeye dair taleplerin Sağlık Bakanlığı üzerinden SGK’ya gönderilmesinin uygun olacağı ifade edilmiştir.

Bu kapsamda; SUT eki listelerde bulunmayan işlemlere veya SUT’ta bulunan hükümler/kısıtlamalara yönelik sağlık tesislerimizce/hekimlerimizce yapılan SUT değişiklik taleplerinin öncelikle İl düzeyinde ilgili uzmanlık dallarındaki diğer hekimlerce değerlendirmeye tabi tutulması ve/veya gerekiyorsa Müdürlüğünüz bünyesinde bir komisyon marifetiyle değerlendirilip uygun görülenlerin gerekçeleri ile birlikte Daire Başkanlığımız web sayfasında bulunan formlara işlenerek gönderilmesi, aksi takdirde taleplerin geri gönderileceğinin bilinmesi, ayrıca sağlık tesislerimizce/hekimlerimizce yapılan bahse konu taleplerin doğrudan SGK’ya iletilmemesi hakkında gerekli bilgilendirmenin yapılması gerekmektedir.

Duyurunun aslını indirmek için tıklayınız.