Sosyal Güvenlik Kurumuna Ödenecek Aidat Ücretlerine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Duyuru

Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından 19.12.2016 tarihinde yayımlanan ve 29.12.2016 tarihinde yayımlanan değişiklik yapılmasına dair usul ve esaslar ile güncellenen Sosyal Güvenlik Kurumuna Ödenecek Başvuru, Aidat, İşlem Ve Sözleşme Ücretlerine İlişkin Usul Ve Esaslar’ın “Yıllık aidata ilişkin hususlar” alt başlığında yer alan madde-7 doğrultusunda tıbbi malzeme listelerinde yer alan ürünler için ilgili firmalardan her yıl için alınacak aidat belirtilmiştir. Her yıl ödenecek aidatın 31 Ocak tarihi esas alınarak listelerde yer alan barkodlar üzerinden belirleneceği ifade edilmiş olup 31.01.2017 tarihinde tıbbi malzeme listelerinde yer alan ürünlere ait liste Ek-1’de yer almaktadır. Tıbbi malzeme firmalarının ekli listede bulunan barkod sayıları üzerinden aidatlara ilişkin ücretlerini yatırdığını gösteren dekontun 30.06.2017 tarihine kadar Sosyal Güvenlik Kurumuna teslim edilmesi gerekmektedir.

Söz konusu usul ve esasların Ek-1 Sosyal Güvenlik Kurumu Başvuru Fiyat Tarifesi’nde “Yıllık Aidat Ücreti” başlığı altında yer alan “5020-Yerli malı belgesi olduğunun belgelendirilmesi şartıyla ve her bir barkod için barkodlu tıbbi malzeme listesinde yer alma yıllık ücreti” üzerinden ödeme yapmak isteyen firmaların tıbbi cihaz kayıt sistemleri (TİTUBB/ÜTS) üzerinden barkodlarını yerli malı belgesine bağlamaları gerekmektedir. 30.06.2017 tarihine kadar söz konusu kayıt işlemlerinin tamamlanamaması halinde ödemelerin “5010-Her bir barkod için barkodlu tıbbi malzeme listesinde yer alma yıllık ücreti” üzerinden yapılması gerekmektedir. “5010-Her bir barkod için barkodlu tıbbi malzeme listesinde yer alma yıllık ücreti” üzerinden ödeme yapan ve daha sonra yerli malı belgesi kayıt işlemlerini 01.10.2017 tarihine kadar tamamlayan firmalar yapmış oldukları fazla ödemeyi iade alabileceklerdir.

Tıbbi malzeme firmalarının aidatlarına ilişkin ücretlerini yatırmaması veya eksik yatırması halinde firmaların sistemde kayıtlı olan tüm barkodlarının 1 Temmuz 2017 tarihinden itibaren pasife alınacağından gerek kendilerinin gerekse ürünlerini satın alan sağlık hizmeti sunucularının mağduriyet yaşamaması için yıllık aidata ilişkin ücretlerini belirtilen süre içerisinde yatırmaları gerekmektedir. Söz konusu usul ve esasta belirtilen tarihi dikkate alarak daha önce ödeme yapan firmalar ekli listede bulunan barkod sayılarına göre kontrollerini sağladıktan sonra varsa eksikliklerini tamamlamaları gerekmektedir.

Aidat ücretinin yatırıldığını gösteren dekontun nasıl olması gerektiği söz konusu usul ve esaslarda belirtilmiş olup aidat ücretinin yatırıldığını gösteren dekont Ek-2’de yer alan dilekçe ile birlikte Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğüne elden, iadeli taahhütlü posta ya da kargo yoluyla teslim edilmelidir.

Duyuru eklerini indirmek için tıklayınız.