Sosyal Güvenlik Kurumu Tıbbi Malzeme Başvuruları İle İlgili Çalışma Usul Ve Esasları Hakkında Yönerge’de Değişiklik Yapılmasına Dair Yönerge

MADDE 1- Kurum Başkanlık Makamının 19.04.2016 tarih ve 5869047 sayılı Olur’u ile kabul edilen “Sosyal Güvenlik Kurumu Tıbbi Malzeme Başvuruları İle İlgili Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönerge”nin, “Tanımlar” başlıklı 2 nci maddesinin 1 inci fıkrasının (b) bendinde yer alan “Kurum Başkanı” ibaresi “Genel Müdür” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 2- Aynı yönergenin “Başvuru, Değerlendirme ve İstenilecek Belgeler” başlıklı 3 üncü maddesinin 1 inci fıkrasının (ç) bendinin 2 ve 3 üncü cümleleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Kuruma teslim edildikten sonra eksikliği tespit edilen bilgi ve belgeler ilgili tarafa bildirilir. Eksik bilgi ve belgelerin tamamlanmaması halinde başvuru süreci durdurulur. Eksik bilgi ve belgelerin tamamlanması halinde süreç devam eder.”

MADDE 3- Aynı yönergenin “Tıbbi Malzeme Başvuruları İle İlgili Sekreterya Tarafından Yürütülecek İşlemler” başlıklı 4 üncü maddesinin 1 inci fıkrasının (b) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“b) Kılavuza uygun olmayan ve/veya eksiklikleri tespit edilen başvuruları bu yönerge ve eki kılavuz hükümleri doğrultusunda ilgili tarafa iade etmek veya eksiklikleri tamamlanmak üzere bildirmek,”

MADDE 4- Aynı yönerge eki “Tıbbi Malzeme Başvuru Kılavuzu”nun 1. Genel Talimatlar başlıklı 1.7 nci maddesinin son cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Kılavuz gereği içinde bulunması gereken belgeler yönünden eksik olduğu tespit edilen dosyalar eksiklikleri giderilmek üzere ilgili firmaya bildirilir. ”

MADDE 5- Aynı yönerge eki “Tıbbi Malzeme Başvuru Kılavuzu”nun “4. C Grubu Başvurularda Sunulacak Dosyanın İçeriği ve Yapısı” başlığının son maddesi aşağıda şekilde değiştirilmiştir.

“Sosyal Güvenlik Kurumu Tıbbi Malzeme Başvuruları İle İlgili Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönerge kapsamında yapılan A ve B grubu başvurular sonucu ilk defa açılmış olan SUT kodlarına yapılacak olan başvurular için tıbbi malzemenin referans ülkelerdeki geri ödeme statüsü ve ithal, imal ya da ihraç edildiği ülkelerdeki geri ödeme durumu (EK-7).”

Geçici Hükümler

GEÇİCİ MADDE 1- Bu yönerge hükümleri, “Sosyal Güvenlik Kurumu Tıbbi Malzeme Başvuruları İle İlgili Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönerge” kapsamında daha önce başvurusu yapılmış olan dosyalar için de uygulanır.

Yürürlük

MADDE 6- Bu yönerge yayımı tarihinden itibaren yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 7- Bu yönerge hükümlerini Kurum Başkanı yürütür.