Genel Sağlık Sigortası Uygulamalarına Yönelik Oluşturulan Komisyonların Çalışma Usul Ve Esasları’nda Değişiklik Yapılmasına Dair Usul Ve Esaslar

MADDE 1- Yönetim Kurulunun 09/07/2015 tarihli ve 2015/254 sayılı kararı ile kabul edilen Genel Sağlık Sigortası Uygulamalarına Yönelik Oluşturulan Komisyonların Çalışma Usul ve Esasları’nın, “Komisyonlarda görev alacak kişiler” başlıklı 5 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Bilimsel ve Akademik Danışmanlık Komisyonu; üniversite rektörlüğü/üniversite hastanesi başhekimliği kadrolarında bulunan öğretim üyeleri, uzman tabip ve/veya diş tabipleri, kamu hastaneleri birliği genel sekreterlikleri/hastane başhekimlikleri Sağlık Bakanlığı eğitim ve araştırma hastanesi kadrolarında bulunan öğretim üyeleri, uzman tabip ve/veya diş tabipleri, üniversitelerden ihtiyaç duyulan bilim dallarında ilgili rektörlük/dekanlık kadrolarında bulunan öğretim üyeleri, özel sağlık kurum/kuruluşu kadrolarında bulunan uzman tabip ve/veya diş tabipleri ile sivil toplum kuruluşlarını temsilen uzman tabip ve/veya uzman diş tabiplerinden oluşur.”

MADDE 2- Aynı Usul ve Esasların “Komisyonlarda görev alacak kişiler” başlıklı 5 inci maddesinin ikinci fıkrasının birinci cümlesinde yer alan “ayrı ayrı” ibaresi kaldırılmıştır.

MADDE 3- Aynı Usul ve Esasların “Komisyonlarda görev alacak kişiler” başlıklı 5 inci maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(3) Bilimsel ve Akademik Danışmanlık Komisyonu; konusuna göre katılımı talep edilen üniversite rektörlükleri/üniversite hastanesi başhekimlikleri, kamu hastaneleri birliği genel sekreterlikleri/ hastane başhekimlikleri, özel sağlık kurum/kuruluşu kadrolarında bulunan öğretim üyeleri, uzman tabip ve/veya diş tabipleri ile sivil toplum kuruluşlarında görev yapan uzman tabip ve/veya diş tabipleri ilgili daire başkanlığının talebi ve Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürünün onayı ile oluşur.”

MADDE 4- Aynı Usul ve Esasların “Komisyonlarda görev alacak kişiler” başlıklı 5 inci maddesinin 4 üncü fıkrasında yer alan “5 (beş)” ibaresi “3 (üç)” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 5- Aynı Usul ve Esasların 6 ncı maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Komisyon toplantısı ilgili Daire Başkanlığının daveti üzerine gerçekleşir ve ihtiyaç duyulması halinde 1 (bir) aylık çalışma takvimi belirlenir. Belirlenen çalışma takvimi ilgili kurumlara bildirilir.”

MADDE 6- Aynı Usul ve Esasların 9 uncu ve 11 maddelerinin birinci fıkralarında yer alan “Gülhane Askeri Tıp Akademisi Komutanlığı veya” ibaresi kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 7- Bu Usul ve Esasların 1 inci, 3 üncü ve 6 ıncı maddeleri 25/07/2016 tarihinden, 2 inci ve 5 inci maddeleri 20/04/2016 tarihinden ve 4 üncü maddesi ise yayımı tarihinden itibaren yürürlüğe girer.