Medikal Market, Optisyenlik Müesseseleri ve İşitme Merkezlerine Ait Fatura ve Eki Belgelerin Elektronik Ortamda Alınması Hakkında Duyuru

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından 19/10/2019 tarihli ve 30923 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 509 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile; e-Arşiv Fatura uygulamasına dahil olmayan mükelleflerce, 01/01/2020 tarihinden itibaren düzenlenecek faturaların, vergiler dahil toplam tutarının 30 Bin TL’yi (vergi mükelleflerine düzenlenenler açısından vergiler dahil toplam tutarı 5 Bin TL’yi) aşması halinde, söz konusu faturaların, “e-Arşiv Fatura” olarak Başkanlıkça sunulan e-Belge düzenleme portali üzerinden düzenlenmesi zorunlu hale getirilmiştir.

Fatura ve faturaya dayanak oluşturan belgelerin elektronik ortamda gönderilmesine ilişkin olarak 5502 sayılı Sosyal Güvenlik Kurumuna İlişkin Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanunda “… Kurum, uygun gördüğü sağlık hizmeti sunan gerçek veya tüzel kişiler ile kamu idarelerine ait döner sermayeli işletmelerden verdikleri hizmete ilişkin fatura ve benzeri belgeleri 04/01/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun Mükerrer 242 nci maddesine uygun olarak elektronik ortamda düzenlemelerini ve bunların dayanağı belgelerle birlikte elektronik ortamda göndermelerini isteyebilir. …” düzenlemesi yer almaktadır. Sosyal Güvenlik Kurumu elektronik fatura alıcısı olarak sisteme tanımlanmış olup, uygulanması gereken usul ve esaslar Sosyal Güvenlik Kurumu internet sitesinde “http://www.sgk.gov.tr/wps/portal/sgk/tr/kurumsal/e-fatura” adresinde duyurulmuştur.

Kamu hizmetlerinde etkinliğin artırılması, bürokrasinin azaltılması ve kırtasiyeciliğin önüne geçilmesi bakış açısıyla, fatura eki belgelerin de elektronik ortamda alınması amacına yönelik olarak çalışmalar sürmektedir. Elektronik imzalı reçete ve rapor düzenlenmesinden sonra faturaya dayanak oluşturan ancak elektronik ortamda düzenlenmeyen reçete ve benzer belgelerin de Sosyal Güvenlik Kurumuna elektronik ortamda iletilebilmesi amacıyla; belgelerin tarayıcı, fotoğraf makinesi, cep telefonu gibi görüntüleyici aygıtlar kullanılarak elektronik ortama aktarılması, aktarılan belgelerin elektronik ortamda Kuruma gönderilmesi ve Kurumca kontrollerinin sistem üzerinden yapılmasına yönelik MEDULA Sistemindeki düzenlemeler sözleşmeli Medikal Market, Optisyenlik Müesseseleri ve İşitme Merkezleri için Kocaeli-Eskişehir-Ankara ve bağlı illerde pilot çalışmalar 08/10/2019 tarihinde uygulamaya açılmıştır. Söz konusu uygulama 01/01/2020 tarihinden itibaren de Türkiye genelinde kullanıma açılacaktır.

Ancak söz konusu uygulama 01/03/2020 tarihinden itibaren ise kullanılması zorunlu hale getirileceğinden, Sosyal Güvenlik Kurumu ile sözleşmeli Medikal Market, Optisyenlik Müesseseleri ve İşitme Merkezlerince, fatura ve faturaya dayanak olan belgelerin elektronik ortamda düzenlenmesi ve elektronik ortama aktarılarak Kuruma gönderilmesine ilişkin olarak yapılan düzenlemelerde varsa altyapı eksikliklerinin giderilmesi, iş süreçlerinin gözden geçirilmesi ve gerekli hallerde ilgili kamu kurumları tarafından yapılan bildirimlerin yakından takip edilmesi, konu ile ilgili olarak yaşanabilecek aksaklıklar için ise “[email protected]” mail adresinden iletişim kurulması gerekmektedir.