Danıştay Kararı Hakkında Duyuru

Danıştay Onbeşinci Dairesinin 2018/1517 Esas Numaralı Kararı ile 21/3/2018 tarihli ve 30367 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan “Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğin” 28 numaralı maddesiyle 24/3/2013 tarihli Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinin “Diyabet Tedavisinde İlaç Kullanım İlkeleri” başlıklı 4.2.38 maddesinin 4. Fıkrasında yapılan değişikliğin ve aynı maddeye eklenen 6. Fıkranın yürütümü durdurulmuştur.

Sağlık Uygulama Tebliğine ilişkin işlemler 19/12/2018 tarihi itibarı ile Yürütmeyi Durdurma Kararı doğrultusunda uygulanacaktır.