Tıbbi Atık Yönetim Planları Hakkında Duyuru

Sağlık kurum/kuruluşlarının Tıbbi Atık Yönetim Planı hazırlamak ve uygulamaya geçirmek zorunluluğuna ilişkin; Çevre ve Şehircilik Bakanlığının ilgide kayıtlı yazısına istinaden açıklamalara gerek duyulmuştur.

Bilindiği üzere, tıbbi atıkların oluşumundan bertarafına kadar; çevreye ve insan sağlığına zarar verecek şekilde doğrudan veya dolaylı bir biçimde alıcı ortama verilmesinin önlenmesine, çevreye ve insan sağlığına zarar vermeden kaynağında ayrı olarak toplanması, sağlık kuruluşu içinde taşınması, geçici depolanması, tıbbi atık işleme tesisine taşınması ve bertaraf edilmesine, yönelik prensip, politika ve programlar ile hukuki, idari ve teknik esasların belirlenerek uygulanmasına ilişkin usul ve esasları düzenlemek amacıyla Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği 25/01/2017 tarih ve 29959 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Bu Yönetmelik, sağlık kuruluşlarının faaliyetleri sonucu oluşan tıbbi atıklar ile bu atıkların üretildikleri yerlerde ayrı toplanması, sağlık kuruluşu içinde taşınması, geçici depolanması, tıbbi atık işleme tesisine taşınması ve bertaraf edilmesine ilişkin esasları kapsamaktadır.

Mezkûr Yönetmeliğin 9 uncu maddesi 1 nci fıkrası (c) bendi ile tıbbi atıkların ayrı toplanması, sağlık kuruluşu içinde taşınması ve geçici depolanması ile bir kaza anında alınacak tedbirleri içeren tıbbi atık yönetim planını hazırlamak ve uygulamakla yükümlü tutulmuşlardır.

Ayrıca, Yönetmeliğin geçici 1 nci maddesi ile sağlık kuruluşları Yönetmeliğin yayımı tarihini takip eden altı ay içinde bahsi geçen tıbbi atık yönetim planı hazırlamak ve uygulamaya geçirmek zorundadır.

Tıbbi atık yönetim planı hazırlanmasına ilişkin; Çevre ve Şehircilik Bakanlığının ilgi yazısında; “..gerek sağlık kuruluşları ve belediyelerce hazırlanacak atık yönetim planlarının oluşturulmasına teknik destek sağlamak, gerekse de sağlık kuruluşları ve belediyelerce hazırlanacak atık yönetim planlarının standardizasyonunu sağlayarak Yönetmeliğin etkin bir şekilde uygulanmasını temin etmek amacıyla “Sağlık Kuruluşu Tıbbi Atık Yönetim Planı Formatı” ve “Belediye Tıbbi Atık Yönetim Planı Formatı” hazırlandığı..” belirtilmektedir.

Ek olarak aynı yazıda; “Söz konusu tıbbi atık yönetim planı formatları ekte yer almakta, ayrıca anılan Bakanlığın http:www.csb.gov.tr/gm/cygm/index.php?Sayfa=sayfa&Tur=webmenu&Id=423 internet adresinde yayınlandığı” belirtilmektedir.

Bu kapsamda, tıbbi atık yönetim planı formatının Yönetmelik ile yükümlülük verilen sağlık kuruluşlarına gönderilerek bilgilenmelerinin sağlanması, sağlık kuruluşlarının (ilgili kamu ve özel sektör sağlık kurum ve kuruluşlarına) formata uygun olarak tıbbi atık yönetim planı hazırlayarak uygulamaya geçirmesinin temin edilmesi gerekmektedir.

Duyuru ekini indirmek için tıklayınız.