“Sosyal Güvenlik Kurumuna Ödenecek Başvuru, Aidat, İşlem ve Sözleşme Ücretlerine İlişkin Usul ve Esaslar”da Değişiklik Yapılmasına İlişkin Usul ve Esaslar

MADDE 1- (1) Yönetim Kurulunun 08/12/2016 tarihli ve 2016/457 sayılı kararı ile yürürlüğe giren “Sosyal Güvenlik Kurumuna Ödenecek Başvuru, Aidat, İşlem ve Sözleşme Ücretlerine İlişkin Usul ve Esaslarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Usul ve Esaslar” ın “Yıllık aidata ilişkin hususlar” başlığı altında yer alan 7 numaralı maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Tıbbi malzeme firmalarının;

a) Her yıl ödeyecekleri yıllık aidat, 31 Aralık tarihi esas alınarak Sağlık Uygulama Tebliği (SUT) eki listelerinde bulunan tıbbi malzeme alan tanımlarına eşleştirilmiş barkodlarının Ürün Takip Sistemi (ÜTS) üzerinden yerli malı belgesine bağlanmış ve onaylanmış olma durumları da dikkate alınarak belirlenir ve Ocak ayı içinde duyurulur.

b) 1 Mart tarihine kadar yıllık aidatını yatırmayan, eksik yatıran veya yatırdığı aidata ilişkin dekontunu Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğüne göndermeyen firmaların sistemde kayıtlı olan tüm barkodları en geç 1 Nisan tarihinden itibaren sistemde pasife alınır.

c) Yatırdığı aidata ilişkin dekontunu süresi içinde göndermeyen ya da söz konusu yıllık aidatını veya eksik yatırılan tutarı ödeyip dekontunu Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğüne gönderen firmaların tüm barkodları 5 iş günü içerisinde pasif edildiği tarihten geçerli olmak üzere sistemde aktif hale getirilir.

ç) Bir önceki yıla ilişkin yıllık aidatını yatırmaması veya eksik yatırması nedeniyle tüm barkodları sistemde pasif hale getirilen firma, içinde bulunulan yıla ait yıllık aidatını yatırıp dekontunu Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğüne göndermesi halinde firmanın tüm barkodları içinde bulunulan yılın 1 Ocak tarihi itibariyle sistemde aktif hale getirilir.

d) 2 yıl üst üste yıllık aidatını yatırmayan firmanın tüm ürünleri sistemden çıkartılır.”

(2) Aynı maddenin dördüncü fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2- (1) Aynı Usul ve Esasların “Ekler”, “Ek-1: Sosyal Güvenlik Kurumu Başvuru Fiyat Tarifesi”nin, “YILLIK AİDAT ÜCRETİ” alt başlığı altında yer alan “5010” ve “5020” başvuru kodları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Yürürlük

MADDE 3- (1) Bu Usul ve Esaslar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 4- (1) Bu Usul ve Esasları Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanı yürütür.