Sağlık Market Tıbbi Malzeme Çerçeve Anlaşması İlanı

Devlet Malzeme Ofisi (DMO) tarafından Sağlık Market Tıbbi Malzeme Çerçeve Anlaşması İlanı yayımlandı.

T.C. Sağlık Bakanlığı (SB) ile bağlı kurum ve kuruluşların, sağlık hizmeti sunumlarının yürütülmesinde ihtiyaç duydukları tıbbi malzemelerin Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü (DMO) aracılığıyla ihale yapılmak suretiyle temini amacıyla “Sağlık Markef’te (SM) yer alacak ürün ve firmaların belirlenmesi için firmalarla 1 yıl süreli “Sağlık Market Tıbbi Malzeme Çerçeve Anlaşması” (EK-1) imzalanacaktır.

SM kapsamında temin edilecek olan tıbbi malzemelerin tavan fiyatları ve diğer bilgileri “Sağlık Market Tıbbi Malzeme Listesi”nde (EK-2) yer almakta olup, bu listede yer almayan ürünler için yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir. SM kapsamında temin edilecek olan tıbbi malzemelerin tavan fiyatları ve bu fiyatlara ilişkin değişiklikler ayrıca DMO web sitesinde de yayınlanacaktır.

SM kapsamında yer almak üzere teklif edilecek ürünler “Sağlık Market Tıbbi Malzeme Teknik Şartnamelerine (EK-3) uygun olacaktır.

Teknik şartnamelerde yer alan hususlara ilişkin itirazlar, teknik uygunluk değerlendirme başvurusundan önce yapılabilecektir. Ancak, itiraz değerlendirmeleri sonuçlanıncaya kadar mevcut teknik şartnamede yer alan hususlar geçerli olacaktır.

GENEL ŞARTLAR

1- Sağlık Markete üretici (imalatçı), ithalatçı (yetkili temsilci) veya yetkilendirilmiş bayiler (yetkili satıcılar) başvurabileceklerdir. Başvuruda bulunacak olan üretici (imalatçı), ithalatçı (yetkili temsilci) veya yetkilendirilmiş bayilerin (yetkili satıcıların), Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasına (TİTUBB) ve/veya Ürün Takip Sistemine (ÜTS) kayıtlı olması gerekmektedir.

2- Firmanın üretici (imalatçı), ithalatçı (yetkili temsilci) veya yetkilendirilmiş bayi (yetkili satıcı) olup olmadığına ilişkin bilgileri TİTUBB/ÜTS kayıtları üzerinden sorgulanacak olup, firmaların TİTUBB/ÜTS üzerinde bu hususta yetkili olduklarına ilişkin bilgi ve belgeleri tamamlaması zorunludur.

3- Sağlık Markette yer almak üzere teklif edilecek ürünlerin, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası (TİTUBB)/Ürün Takip Sistemi (ÜTS) kaydının aktif olması gerekmektedir.

4- Ürün standardına ilişkin uygunluk belgeleri;

a) Teknik şartnamede (EK-3) belirtilmiş olması halinde teklif edilen ürüne ilişkin olarak istenilen analiz sertifikasının/raporunun (güncel olması kaydıyla);

– Akredite edilmiş, ulusal veya uluslararası laboratuvarlarca,

– İlgili test için ulusal veya uluslararası akredite edilmiş laboratuvarın bulunmaması halinde yurtiçi kamu kurum veya kuruluşlarınca,

düzenlenmiş olması,

– Kalibrasyonu ve validasyonu yapılmış ekipmanlarca üreticinin (imalatçının) kendi bünyesinde kurmuş olduğu kalite kontrol yönetim sistemi dahilinde düzenlenmesi halinde ise; bu analiz sertifikası/raporu ile söz konusu ekipmanların kalibrasyon ve validasyonunun yapıldığına ilişkin belgelerin birlikte ibraz edilmesi,

gerekmektedir.

b) Teklif edilen ürüne ait teknik şartnamede (EK-3) belirtilmiş olması halinde gerekli Türk Standartları (TS) veya Uluslararası Standartlara (ISO) uygunluk belgeleri ve/veya test sonuçları ile ürün steril ise sterilizasyona ait belge.

5- Ürünlerin SM kapsamına alınabilmesi için öncelikle üreticileri (imalatçıları) veya ithalatçıları (yetkili temsilcileri) tarafından teknik uygunluk değerlendirme başvurusu yapılması gerekmektedir. Sonraki aşamadaüretici (imalatçı), ithalatçı (yetkili temsilci) veya yetkilendirilmiş bayiler (yetkili satıcüar), teknik uygunluk değerlendirmesi olumlu sonuçlanan ürünler için Sağlık Market Tıbbi Malzeme Çerçeve Anlaşması (EK-1) imzalamak amacıyla başvuruda bulunabilecektir. Ürünler, firmalar ile çerçeve anlaşma imzalandıktan sonra SM kapsamına alınacaktır.

6- Ürünlerin teknik uygunluk değerlendirme işlemlerine tabi tutulmasını isteyen üretici (imalatçı) veya ithalatçı firmalarca (yetkili temsilcilerce), teklif etmiş oldukları her bir ürün için 100 TL ürün başvuru bedeli ödenecektir. Bu bedelin ödenmemesi halinde numuneleri kabul edilmeyecektir. Ayrıca, teknik uygunluk değerlendirme sonucu olumsuz olan ürünün başvuru bedeli iade edilmeyecektir.

7- Numunelerini DMO’ya tevdi eden firmalar başvuruda bulunmakla, teklif ettikleri ürünlerle ilgili teknik şartnamede (EK-3) yer alan hususların tamamını kabul, beyan ve taahhüt etmiş sayılacaktır.

8- Katalogda (Genel Katalog, Tekno Katalog, KOBİ veya Cazibe Merkezleri Kataloğu gibi) yer alan firmalar, aranan şartlan sağlamaları halinde ayrıca “Sağlık Market Tıbbi Malzeme Çerçeve Anlaşması” imzalayabileceklerdir.

9- Sağlık Markette yer almak üzere müracaatta bulunan firmanın 11.02.1959 tarih ve 7201 sayılı Tebligat Kanunu ile “Elektronik Tebligat Yönetmeliği” uyarınca kayıtlı elektronik posta adresinin (…@  kep.tr) olması gerekmektedir.

TEKNİK UYGUNLUK DEĞERLENDİRME BAŞVURULARI

1- SM’de yer almak üzere teklif edilecek ürünlere ilişkin teknik uygunluk değerlendirme başvurulan, sadece ilgili ürünün üreticisi (imalatçısı) veya ithalatçısı (yetkili temsilcisi) tarafından yapılabilecektir. Firmanın üretici (imalatçı) veya ithalatçı (yetkili temsilci) olup olmadığına ilişkin bilgileri ÜTS kayıtlan üzerinden sorgulanacak olup, firmaların ÜTS üzerinde bu hususta yetkili olduklarına ilişkin bilgi ve belgeleri tamamlaması zorunludur.

2- Üretici (imalatçı) veya ithalatçıların (yetkili temsilcilerin), SM için teknik uygunluk değerlendirme başvuru işlemleri, DMO web sitesindeki (www.dmo.gov.tr) SM Modülü üzerinden gerçekleştirilecek olup, firmaların TİTUBB/ÜTS Firma Tanımlayıcı Numaralarına kayıtlı olan e-posta adresine SM Modülü tarafından gönderilecek şifre aracılığıyla yürütülecektir.

3- SM Modülünde ilgili alanlar düzenlenerek ürün standardına ilişkin istenilen uygunluk belgeleri “.pdf’ formatında yüklenecektir.

4- Firmaların, teknik uygunluk değerlendirme başvurusunu yaptıktan sonra SM Modülü üzerinden kendilerine gönderilen numune teslim davetini müteakip 5 iş günü içerisinde ürün başvuru bedelinin DMO’nun banka hesaplarına ödendiğini gösterir dekontla birlikte numunelerini DMO’ya sunmaları gerekmektedir. Bu süre içerisinde numunelerin sunulmaması halinde SM Modülündeki teknik uygunluk değerlendirme başvurusu dikkate alınmayacaktır. Posta ile gönderilen numuneler kabul edilmeyecektir.

5- Teklif edilen ürünlere ilişkin Numune;

a) Teklif edilen ürünler için Sağlık Market Tıbbi Malzeme Listesi’nde (EK-2) belirtilen miktar kadar numune teslim edilmesi gerekmektedir. Yapılan muayenelerde gerekmesi halinde ayrıca ilave numune istenebilecektir.

b) Teklif edilen ürünlere ilişkin numunelerin orijinal ambalajında ayrı ayrı paketlenmesi ve paketlerin üzerinde firma adı, TİTUBB/ÜTS firma tanımlayıcı numarası, TİTUBB/ÜTS birincil ürün numarası, ilgili teknik şartname numarası, ürün tipi (adı) ve miktarının belirtilmesi gerekmektedir.

c) Yapılacak değerlendirme sonucunda teklif edilen ürünün teknik şartnamesine uygun bulunmaması nedeniyle reddedilen ürünlere ait diğer numuneler yapılacak olan itirazlarda kullanılabilmesi amacıyla 6 ay süreyle muhafaza edilecektir. Bu süreden sonraki itirazlar kabul edilmeyecektir. Ayrıca, firmanın teknik şartnameye uygun bulunmayan hususlara itirazının olmayacağını yazılı olarak beyan etmesi durumunda numuneler bu süre beklenilmeksizin iade edilebilecektir.

ç) Firmanın teknik uygunluk değerlendirme sonucuna itiraz etmesi halinde; itiraz edilen hususlarla ilgili olarak saklı tutulan numuneler üzerinden DMO’nun göstereceği resmî bir kuruluşça ikinci bir değerlendirme yapılabilecektir. Yeniden değerlendirmeye ilişkin yapılacak masraflar firma tarafından karşılanacaktır. Resmî kuruluşça düzenlenen rapor kesin olup, anlaşmazlığın mahkemelere intikali halinde, bu rapor nihai belge olarak kabul edilecektir.

d) Malzemenin niteliğinin laboratuvar analizi gerektirmesi halinde analiz işlemi; DMO laboratuvarında, mevcut laboratuvar imkânları ile yapılamayan analizler ise, diğer kamu kuruluşlarında veya üniversitelere ait laboratuvarlarda, bunun da mümkün olmaması durumunda, akredite olmuş özel laboratuvarlarda yapılabilir. DMO laboratuvarında yapılan muayeneler için firmadan herhangi bir ücret alınmayacak olup, bunların dışındaki analizlere ait ücretler firma tarafından karşılanacaktır.

e) Numunelerin iade edilmesine ilişkin bildirim tarihinden itibaren 15 gün içerisinde iade alınmayan numunelerle ilgili herhangi bir sorumluluk kabul edilmeyecektir.

SAĞLIK MARKETTE YER ALMAK AMACIYLA YAPILACAK ÇERÇEVE ANLAŞMA BAŞVURULARI

1- Üretici (imalatçı), ithalatçı (yetkili temsilci) veya yetkilendirilmiş bayiler (yetkili satıcılar) “Sağlık Market Tıbbi Malzeme Çerçeve Anlaşması” başvurusunda bulunabileceklerdir.

2- “Sağlık Market Tıbbi Malzeme Çerçeve Anlaşması”na sadece teknik uygunluk değerlendirme işlemleri sonucunda uygun bulunan ürünler teklif edilebilecektir.

3- Firmalar, “Sağlık Market Tıbbi Malzeme Çerçeve Anlaşması” imzalamak veya mevcut anlaşmaları kapsamına malzeme ilave etmek amacıyla SM Modülü üzerinden her zaman başvuruda bulunabileceklerdir.

4- Bu kapsamdaki ürünler, DMO web sitesinde yayınlanan “Sağlık Market Kapsamındaki Tıbbi Malzemeler İçin Yapılacak Olan Elektronik İhalelerde Uygulanacak Usul ve Esaslar”

doğrultusunda yapılacak ihalelerle temin edilecektir.

5- Sağlık Markette yer almak üzere başvuruda bulunacak olan firmalar, satış yetkileri bulunmak kaydıyla ürünlerini, kendilerinin belirleyeceği iller için teklif edebilecektir. Firmaların satış yetkileri TİTUBB/ÜTS üzerinden sorgulanacak ve işlemleri bu bilgiler doğrultusunda gerçekleştirilecektir. Çerçeve anlaşma imzalandıktan sonra satış yetkisinin iptal edilmesi halinde [üretici (imalatçı) veya ithalatçı (yetkili temsilci) tarafından yetkilendirilmiş bayinin (yetkili satıcının) yetkisinin mutabakat ile kaldırıldığı durumlar hariç] firmaların satış yetkisi iptal edilen ürünleri için aynı takvim yılı içerisinde üreticisi (imalatçısı) veya ithalatçısı (yetkili temsilcisi) dışında söz konusu il için yapılan müracaatlar değerlendirmeye alınmayacaktır.

6- Sağlık Market Tıbbi Malzeme Listesi’ndeki (EK-2) ürünlerden, 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 63 üncü maddesinin (c) bendine göre T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından oluşturulan ve Kamu İhale Kurumu tarafından ilan edilmiş olan Orta ve Yüksek Teknolojili Sanayi Ürünleri Listesinde yer alan ve yerli malı belgesi bulunan ürünler ile teklifte bulunarak anlaşma imzalanan firmalar lehine söz konusu belgenin geçerliliği devam ettiği süre içerisinde yerli malı belgesi olmayan ürünlerle birlikte yapılacak ihalelerde %15 fiyat avantajı sağlanacaktır.

Ürünlerin yerli malı belgesinin bulunup bulunmadığı hususu TİTUBB/ÜTS üzerinden sorgulanacak olup, yerli malı belgesi bulunan ürünlerin firmaları tarafından TİTUBB/ÜTS üzerinden kayıtlarının yapılması gerekmektedir. Aksi takdirde ürünler fiyat avantajından yararlandırılmayacaktır.

7- Sağlık Markette yer alması uygun görülen firmaların, ihalelere katılmaktan yasaklı olup olmadığı hususlarında 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun ilgili hükümleri uygulanacaktır. Firmalar, bu kapsamda yapılacak alımlarda, ihaleden yasaklanmayı gerektirecek nitelikte yasak fiil ve davranışta bulunamazlar.

8- Çerçeve anlaşma imzalanması kararlaştırılan ve bu amaçla davet edilen firma, kendisine DMO tarafından KEP adresine gönderilen davet yazısının elektronik adresine ulaştığı tarihi izleyen beşinci günün sonundaki bildirim tarihinden itibaren gerekli işlemleri tamamlayarak 10 gün içerisinde anlaşmayı imzalamak zorundadır. Toplamda 15 gün olan bu süre, zaruret halinde sona ermeden isteklinin talep etmesi ve durumun DMO tarafından kabulü halinde uzatılabilir. Aksi takdirde firmanın başvurusu reddedilecek olup, davet tarihinden itibaren 3 ay boyunca yapacak olduğu başvurular da kabul edilmeyecektir.

9- Aşağıda sayılanların doğrudan veya dolaylı veya alt yüklenici olarak, kendileri veya başkaları adına yaptıkları müracaatlar hiçbir şekilde kabul edilmeyecektir.

a) 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu, 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu ve diğer kanunlardaki hükümler gereğince geçici veya sürekli olarak kamu ihalelerine katılmaktan yasaklanmış olanlar (yasaklılık süresi boyunca).

b) 12.04.1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamına giren suçlardan, örgütlü suçlardan veya kendi ülkesinde ya da yabancı bir ülkede kamu görevlilerine rüşvet verme suçundan dolayı hükümlü bulunanlar.

c) İlgili mercilerce hileli iflas ettiğine karar verilenler.

ç) DMO ihalelerine iştirak ettirilmemesine ve/veya kataloğa başvurmamasına karar verilenlerden süresi devam edenler.

d) Müracaat tarihi itibariyle mevzuatı gereği kayıtlı olduğu oda tarafından mesleki faaliyetten men edilmiş olanlar.

e) Başvuru tarihinden Önceki beş yıl içinde, mesleki faaliyetlerden dolayı yargı kararıyla hüküm giyenler.

f) İflası ilan edilmiş, zorunlu tasfiye karan verilmiş, borçlarından dolayı mahkeme idaresi altına alınmış, konkordato ilan etmiş ve hakkında “iflasın ertelenmesi karan” verilmiş olanlar.

g) DMO’nun ihale yetkilileri ile satınalma ve katalog komisyonlarında görevli kişiler.

ğ) DMO’nun çerçeve anlaşma konusu ürünleriyle ilgili her türlü ihale, satınalma ve katalog işlemlerini hazırlamak, yürütmek, sonuçlandırmak ve onaylamakla görevli olanlar.

h) (g) ve (ğ) bentlerinde belirtilen şahısların eşleri ve üçüncü dereceye kadar kan ve ikinci dereceye kadar kayın hısımları ile evlatlıkları ve evlat edinenleri.

ı) (g), (ğ) ve (h) bentlerinde belirtilenlerin ortakları ile ortağı oldukları şirketler (bu kişilerin yönetim kurullarında görevli bulunmadıkları veya sermayesinin % 10’undan fazlasına sahip olmadıkları anonim şirketler hariç).

i) DMO bünyesinde bulunan veya DMO ile ilgili her ne amaçla kurulmuş olursa olsun vakıf, dernek, birlik, sandık gibi kuruluşlar ile bu kuruluşların ortak oldukları şirketler.

j) Terör örgütlerine iltisakı yahut bunlarla irtibatı olduğu Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından bildirilen gerçek ve tüzel kişiler ile bu kapsamda olduğu Millî İstihbarat Teşkilatı Müsteşarlığı tarafından bildirilen yurt dışı bağlantılı gerçek ve tüzel kişiler.

k) 02.10.1981 tarihli ve 2531 sayılı Kamu Görevlerinden Ayrılanların Yapamayacakları İşler Hakkında Kanun uyarınca DMO’da iki yıl görev yapmış olanlardan hangi sebeple olursa ayrılanlar, ayrıldıkları tarihten başlayarak üç yıl süreyle görev ve faaliyet alanlarıyla ilgili konularda doğrudan doğruya veya dolaylı olarak başvuruda bulunamazlar, komisyonculuk ve temsilcilik yapamazlar.

Buna rağmen SM’de yer almak üzere müracaat eden firmaların talepleri reddedilir. Ayrıca, bu durumda olduğunun anlaşma yapıldıktan sonra tespit edilmesi halinde anlaşmanın feshine ilişkin hükümleri uygulanır.

ÇERÇEVE ANLAŞMA BAŞVURUSU İÇİN GEREKLİ BELGELER:

Başvurular, DMO web sitesindeki (www.dmo.gov.tr) SM Modülü üzerinden gerçekleştirilecektir. Firmaların, TİTUBB/ÜTS Firma Tanımlayıcı Numaralarına kayıtlı olan e-posta adresine SM Modülü tarafından gönderilecek şifre aracılığıyla giriş yapacakları tedarikçi sayfası üzerinden başvuru için gerekli bilgi ve belgeleri yüklemeleri gerekmektedir.

1- a) Gerçek kişi olması halinde, ilgisine göre Ticaret, Sanayi Odası veya Esnaf ve Sanatkâr siciline kayıtlı olduğuna ilişkin firmanın DMO’ya müracaat tarihi esas alınmak üzere en geç bir ay önceki tarihte düzenlenmiş olan oda belgesi ve mesleki faaliyetten men edilmediğine dair belge (Tedarikçi sayfasına .pdf formatında yüklenmeli).

b) Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğu Ticaret veya Sanayi Odasından alınmış ve firmanın DMO’ya müracaat tarihi esas alınmak üzere en geç bir ay önceki tarihte düzenlenmiş olan oda belgesi ve mesleki faaliyetten men edilmediğine dair belge (Tedarikçi sayfasına .pdf formatında yüklenmeli).

c) İflası ilan edilmiş, zorunlu tasfiye karan verilmiş, borçlarından dolayı mahkeme idaresi altına alınmış, konkordato ilan etmiş ve hakkında “iflasın ertelenmesi karan” verilmiş durumda olmadıklarına dair belge(Tedarikçi sayfasına .pdf formatında yüklenmeli).

2- Teklif edilen ürünlerin TİTUBB/ÜTS’de en az 6 adet fotoğrafının bulunması gerekmektedir. Ürünlerin fotoğrafının TİTUBB/ÜTS’de bulunmaması halinde söz konusu eksiklikler giderilinceye kadar başvuru aşaması tamamlanmayacaktır.

3- Teklif edilecek ürünün özelliği dolayısıyla kanuni bir zorunluluk olarak kullanımına ve satışına ilişkin bulundurulması ya da alınması zorunlu diğer belgeler (Gerekmesi halinde tedarikçi sayfasına .pdf formatında yüklenmeleri istenecektir).

ÇERÇEVE ANLAŞMA İMZALANMA AŞAMASI:

Başvurusu uygun görülen firma Tedarikçi sayfasına yüklemiş olduğu belgelerin aslını aşağıdaki belgeler ile birlikte anlaşmaya davet edildiği sırada tevdi etmek zorundadır.

1- Temsil Belgeleri;

a) Tüzel kişiliklerde tüzel kişiliği temsil ve ilzama yetkili olunduğuna ilişkin müstenidatın da yer aldığı noter tasdikli imza sirküleri.

b) Gerçek kişilerde noter tasdikli imza beyannamesi.

c) Vekâleten katılma halinde, noter onaylı vekâletname ile vekâleten katılanın noter onaylı imza beyannamesi.

2- Teminat; Anlaşma imzalanma aşamasında 10.000.-TL tutarında kati ve süresiz teminat tevdi edilecektir. Teminat olarak kabul edilecek değerler aşağıda sayılmıştır.

a) Tedavüldeki Türk parası,

b) Mevduat veya katılım bankaları tarafından verilen teminat mektupları,

c) T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığınca ihraç edilen devlet iç borçlanma senetleri ve bu senetler yerine düzenlenen belgeler.

(c) bendinde belirtilen senetler ve bu senetler yerine düzenlenen belgelerden nominal değere faiz dahil edilerek ihraç edilenler, anaparaya tekabül eden satış değeri üzerinden teminat olarak kabul edilir.

İlgili mevzuatına göre Türkiye’de faaliyette bulunmasına izin verilen yabancı bankaların düzenleyecekleri teminat mektupları ile Türkiye dışında faaliyette bulunan banka veya benzeri kredi kuruluşlarının kontrgarantisi üzerine Türkiye’de faaliyette bulunan bankaların düzenleyecekleri teminat mektupları da teminat olarak kabul edilir.

Teminatlar, teminat olarak kabul edilen diğer değerlerle değiştirilebilir.

Her ne suretle olursa olsun Ofisçe alınan teminatlar haczedilemez ve üzerine ihtiyati tedbir konulamaz.

3- Firmaya ilişkin iletişim, ortaklık ve diğer gerekli bilgilerin yer aldığı Tedarikçi Formu (Bu form DMO personelince SM Modülü üzerinden alınarak firmaya çerçeve anlaşma imzalama aşamasında imzalatılacaktır).

4- Başvuruda bulunulan ürünlere ilişkin çerçeve anlaşma için gerekli olan bilgi ve taahhütleri içeren Ürün Formu (Bu form DMO personelince SM Modülü üzerinden alınarak firmaya çerçeve anlaşma imzalama aşamasında imzalatılacaktır).

5- Firmanın e-ihalelere e-teklif verecek olan yetkilisine ait bilgilerin yer aldığı E-Teklif Yetkilisi Bildirim Formu (Bu form DMO personelince SM Modülü üzerinden alınarak firmaya çerçeve anlaşma imzalama aşamasında imzalatılacaktır).

6- Anlaşma imzalanması aşamasında firmanın kesinleşmiş ve vadesi geçmiş sigorta prim ve vergi borçlarının bulunmaması gerekmektedir (Bu hususlar DMO yetkililerince sorgulanacak olup SGK prim borcunun ve vergi borcunun KİK Genel Tebliğinde belirtilen sınırın üzerinde olması halinde Firma ile anlaşma yapılmayacaktır).

7- Gerçek veya tüzel kişilikte, temsile yetkili olanların ayrı ayrı, hileli iflas etmediklerine, 12.04.1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamına giren suçlardan veya örgütlü suçlardan veyahut kendi ülkesinde ya da yabancı bir ülkede kamu görevlilerine rüşvet verme suçlarından dolayı hükümlü bulunmadıklarına, ilan tarihinden önceki beş yıl içinde, mesleki faaliyetlerden dolayı yargı kararıyla hüküm giymediğine dair adli sicil kaydı (Bu husus DMO yetkililerince sorgulanacaktır).

Duyuru ekini indirmek için tıklayınız.